Εκπαίδευση & ανάπτυξη στελεχών

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιχορηγούµενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
Empower your credibility and advance your knowledge.
TBA
TBA
Online
Πρόγραμμα Μεγάλης Διάρκειας - 84 ωρών
27 Φεβρουαρίου 2024
Τρίτη & Παρασκευή 18:15-21:30
Διαδικτυακά