Εκπαίδευση & ανάπτυξη στελεχών

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιχορηγούµενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
Πρόγραμμα Μεγάλης Διάρκειας - 72 ωρών
20 Φεβρουαρίου 2023 - 1 Ιουνίου 2023
Δευτέρα & Πέμπτη, 18:00 - 21:15
Διαδικτυακά